Archiwum dla Styczeń 2005

Procedury meldunkowe

01-19-2005

Spis omówionych tematów:

1. Wymiana dowodu osobistego
2. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
3. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE
4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy
5. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące
6. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiace

1. Wymiana dowodu osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dotychczasowy dowód osobisty.
2. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia.
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
4. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
5. Dowód uiszczenia opłaty.
6. W przypadku zmiany danych:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku lub z adnotacją o rozwodzie (jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne złożenie nie jest wymagane).

7. Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

OPŁATY:
30 zł – za wydanie dowodu osobistego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
1. Dowód osobisty jest dokumentem: stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie, uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
2. Wniosek składa się osobiście.
3. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
4. Wymaga się obecności rodziców w przypadku osób do 13 roku życia.
5. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
6. Dowód osobisty jest ważny:

 • 10 lat od daty jego wydania,
 • bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 65 lat,
 • 5 lat – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

7. Dowód osobisty należy wymienić w razie:

 • zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym,
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia nowej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.

8. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktów powodujących zmianę.
9. W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
10. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
11. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osoby z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
12. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
13. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
14. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • jeżeli wymiana dowodu spowodowana jest jego wadą techniczną lub został sporządzony niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
 • jeżeli nastąpiła administracyjna zmiana nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
 • jeżeli dowód osobisty został utracony w wyniku klęski żywiołowej,
 • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (należy przedstawić zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy),
 • małoletnich przebywających w domach dziecka.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty.
2. Książeczka wojskowa, w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko przy zameldowaniu na pobyt stały).
4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.
5. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaa decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
1. Należy wypełnić i podpisać zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
3. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
4. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o zamieldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące

3. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do zameldowania na pobyt stały:
1. Cudzoziemiec:

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się się lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
 • paszport.

2. Obywatel państwa członkowskiego UE:

 • karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt,
 • paszport lub dokument tożsamości.

3. Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

 • dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt,
 • paszport.

Do zameldowania na pobyt na pobyt czasowy ponad 2 miesiące:
4. Cudzoziemiec:

 • wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
 • paszport.

5. Obywatele państwa członkowskiego UE:

 • karta pobytu obywatela UE albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • paszport lub dokument tożsamości.

6. Członek rodziny, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

 • dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt czasowy,
 • paszport.

Do wglądu:
7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem tym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej. Decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

1. Należy wypełnić i podpisać zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza czytelnym podpisem na formularzu fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące w tym lokalu.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o zamieldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące

4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Paszport.
2. Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela lokalu legitymującego się stosownym tytułem prawnym do lokalu oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość.
2. Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się w formie ustnej.

5. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód osobisty.
2. Książeczka wojskowa – w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (zwrot karty mobilizacyjnej w przypadku wymeldowania poza teren WKU).
3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
1. Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące

6. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiace

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Paszport.
2. Karta pobytu, wiza lub zezwolenie na pobyt.
3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
1. Wymeldowanie dokonywane jest osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione wymeldowania dokonują opiekunowie prawni.

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące

Projekt i wykonanie: www.mediacut.pl wholesale nfl jerseys
uggs outlet cheap uggs cheap jerseys